شرایط ارسال نمونه

 1. حداقل حجم نمونه ارسالی 10 میکرولیتر باشد .
 2. حداقل حجم پرایمر موردنیاز برای هر خوانش 5 میکرولیتر و غلظت پرایمر نیز 10 پیکومول(PM) باشد .
 3. نمونه و پرایمر در میکروتیوب 0.2 میلی لیتر ارسال گردد.
 4. نوشته های روی میکروتیوب ها حتما با نوشته های داخل Order یکسان باشد .
 5. در لیست ارسالی حتما سایز محصول PCR و در صد GC ذکر گردد .
 6. لطفا دقت نمایید که برای دستیابی به نتیجه بهتر در تعیین توالی، محصول PCR ارسالی دارای تک باند و کیفیت بالایی باشد .
 7. به همراه نمونه و پرایمر ، عکس الکتروفورز روی ژل آگارز ارسال گردد ( نمونه ها فاقد کوچکترین اسمیر ، باند اضافه و یا Primer dimer باشد )
 8. لطفاً توجه نمایید با توجه به کیفیت پایین ابتدای نتایج تعیین توالی (30 الی 50 نوکلئوتید ابتدایی) اکیداً توصیه می گردد فاصله ی محل طراحی پرایمر از شروع توالی حدود50 نوکلئوتید فاصله داشته باشد.
 9. جهت دریافت نتایج قابل قبول، نمونه DNA  باید عاری از هرگونه آلودگی باشد.
 10. نمونه DNA باید به شکل یک قطعه PCR Product  خالص سازی شده و بدون هرگونه باند غیر اختصاصی  و یا اسمیر باشد، بدین معنی که اگر شما بیش از یک باند غیر اختصاصی در نمونه خود دارید، باید از طریق Gel extraction، باند غیر اختصاصی را حذف نمایید، در غیر اینصورت تعیین توالی شما fail  خواهد شد.
 11. جهت دریافت نتیجه ای مطلوب، PCR Product باید خالص سازی شود، خواه تصویر باند شما خوب باشد یا خیر؛

نمونه ای از تصویر یک باند بی کیفیت :